Menu

Links recomenats

Bones Practiques

extret i modificat parcialment de la pàgina http://guifi.net/ca/BonesPractiques

Les normatives existents sobre les xarxes de telecomunicacions informàtiques per ràdio en relació a les freqüències que no requereixen de llicència estan desfassades: són anteriors a la adopció per part de la ciutadania de les comunicacions sense fils en exteriors, fan referència a uns paràmetres tècnics especialitzats que són incomprensibles i difícils de mesurar per al públic en general, estaven pensades exclusivament per a comunicacions de molt curta distància i ignoren la possibilitat de fer-ne ús per a portar ample de banda a zones rurals o fer connexions a distàncies mitjanes.
Com a resultat d'això, hi ha un cert caos en l'ús d'aquestes freqüències, una tendència a que cadascú es busqui la solució que més li convingui pel seu compte i risc, i com a conseqüència hi ha vegades on en aquestes freqüències hi ha molt soroll.
Els qui construïm xarxa ciutadana de telecomunicacions considerem aquestes freqüències com un bé comú i tenim interès en que se'n faci un ús ordenat per tal d'aconseguir el màxim rendiment d'aquest espai radioelèctric i alhora procurant contenir les emisions d'ones radioelèctriques al mínim possible. Per això queda recollit en el "Comuns Sensefils". Amb l'objectiu de descriure com ha de ser aquest ús ordenat de forma comprensible per a tothom, es redacta aquest codi de bones pràctiques:

 1. Sobre els portàtils i les connexions esporàdiques. Les connexions de tipus "Hotspot" amb portàtils, ordinadors de mà (PDA), un telèfon amb wifi o similars sense antenes fixes i que normalment es fan de forma esporàdica, convé fer-les amb els punts d'accés preparats preparats per a aquest tipus de connexions i dins del rang de les distàncies aconsellades pels fabricants dels aparells, que solen ser de uns 50 metres sense línia de visió fins a 100 o 300 metres en espais oberts. En qualsevol altre cas reben el tractament de les connexions oportunistes (veure punt número 3).
 2. Sobre les antenes i les potències. Les connexions estables s'han de fer situant antenes fixes directives i encarades cap al node que està previst que doni cobertura a la zona i procurant situar-les de manera que tinguin la millor línia de visió possible.
  1. Taules d'antenes segons distàncies. Com a criteri general, les antenes a fer servir, són les següents (*):
   • Banda dels 2.4GHz (802.11b o equivalents)
    • fins a 1 km, antena de 8dB.
    • de 1 a 3 km, antena de 14dB.
    • de 3 a 8 km, antena de 19dB.
    • distàncies més grans, antena de 24dB o més.
    • En general, es procurarà no fer connexions de més de 4 quilòmetres de distància amb 2.4GHz si tenim alternatives per fer-ne a 5GHz.
    • No es farà servir el 802.11g o altres variants diferent al 802.11b en exteriors.
    • Les antenes de cobertura per a usuaris de gan amplitud (sectorials o omnidireccionals, no directives) tindràn un guany màxim de 14db amb equips emisors de menys de 100mW.
   • Banda dels 5GHz (802.11a o equivalents)
    • fins a 1 km, antena de 12dB.
    • de 1 a 6 km, antena de 19 o 21 dB.
    • de 6 a 12 km, antena de 24dB.
    • distàncies més grans, antenes de 28dB més (parabòliques).
    • En general es procurarà fer servir els canals inferiors al 5500 per a connexions de cobertura amb usuaris, i en els canals superiors, per als enllaços.
    • Les antenes de cobertura a usuaris de gran amplitud (sectorials o omnidireccionals, no directives) tindràn un guany màxim de 17 o 19dB amb equips emissors de menys de 100mW.
  2. Sobre l'ajustament de les potències i la qualitat de la senyal. Quan no s'ha pogut fer servir l'antena corresponent a aquestes taules, s'ha fabricat una antena casolana de rendiment desconegut o en funció de les condicions particulars de cada connexió, és possible que hi hagi casos on hi hagi un nivell de senyal inapropiat per defecte o per excés. Un cop fetes les connexions, es procurarà ajustar les potències dels equips de forma que la senyal estigui entre els valors RSSI de -75 i -85 per a les connexions d'usuaris, i -75 o millors per als troncals.
  3. Sobre la potència dels equips emisors i amplificadors. Es faran servir sempre equips emissors disponibles en el mercat de forma general i amb una potència d'emissió menor de 100mW (normalment solen ser d'entre 28mW i 50mW). Només en casos excepcionals i justificadament es podrà recòrrer a equips més potents o amplificadors.
 3. Sobre les connexions oportunistes. Quan es fan connexions a un node des d'un lloc que no és dins del rang de cobertura previst pel node de cobertura, es considera que es fa una connexió oportunista. Les connexions oportunistes es toleren en tant que no perjudiquin el bon funcionament dels nodes, i com a circumstància excepcional en la mesura de que no existeixin millors alternatives. Cal considerar aquesta mena de connexions com a temporals i s'anima als usuaris que en fan servir que construeixin un node de cobertura adequat per a la seva zona.( Gràfica on es veu l'intent de conexió per part d'un portatil o pda ).
 4. L'ús comú prevaleix sobre el privatiu. En cas de conflicte, l'ús fent xarxa oberta comuna d'acord amb el Comuns Sensefils o models similars prevaleix sobre un ús privatiu d'una xarxa particular.
 5. Canvis sobre aquest codi. Aquesta guia de bones pràctiques s'anirà millorant a mida que es vagin coneixent noves pràctiques que es considerin adients i de com evolucionin les tecnologies i la disponibilitat d'equips de comunicacions. Si fos el cas que es modifiquessin algunes pràctiques anteriors, es procurarà reajustar les connexions existents, quan es pugui.

(*) En aquesta taula es procura referenciar els models d'antenes generalment disponibles al mercat. Hi pot haver variacions segons el model i disponibilitat. En cas de fer-ne servir una de diferent de més guany (dB), es procurarà que sigui com a màxim de la escala immediatament superior, i en tot cas després convindrà verificar el nivell de senyal per ajustar la potencia d'emissió si s'escau.